תקנון הגרלה

1. הגדרות

 • "עורך ההגרלה" – חברת ספאניש בורגר בר בע"מ ח.פ. 513734178 (רשת אושי אושי).
 • ה"הגרלה" או ה"מבצע" – הגרלה אחת הכוללת 3 פרסים הנערכת על ידי עורך ההגרלה, בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להודעה בדבר מתן היתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין (להלן: "ההיתר הכללי") ואשר תקנון זה הוא תקנונה.
 • "המפקח" – עו"ד שגיא וקסלמן מרחוב הלפיד 8 פתח תקווה, ת.ד. 7300. טלפון: 072-2507572. פקס: 072-2507573. אי מייל: sagiwek@gmail.com.

2. המשתתפים

 • 2.1 "משתתף" – לקוח אשר יבצע רכישה מזכה, כהגדרתה להלן, בתקופת המבצע, וימלא את פרטיו בדף המיועד לכך באתר של אושי אושי.
 • 2.2 לא ישתתפו בהגרלה עורך ההגרלה, המפקח, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם. "בני משפחה" לעניין סעיף זה – בני זוג, הורים, אחים ואחיות, וילדים/ות.
 • 2.3- השתתפות בהגרלה אסורה מתחת לגיל 18.

3. תקופת המבצע

 • 3.1. המבצע מתפרס על פני 29 ימים בתאריכים 3-31/5/2019 החל משעות פתיחת הסניפים ועד לשעת סגירת הסניפים.
 • 3.2 .עורך ההגרלה שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטלו בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי, בתיאום עם רכז ההגרלות במשרד האוצר, ולא תשמע כל טענה לעניין זה.

4. מי זכאי להשתתף במבצע

 • 4.1 כל לקוח שביצע הזמנה באחד מסניפי הרשת, בישיבה או בלקחת הביתה או בהזמנת משלוח בתקופת המבצע, בקנייה אחת, קרי חשבונית מקורית אחת.
 • 4.2 אין הגבלה על מספר הפעמים שמשתתף זכאי לקחת חלק בהגרלות, בכפוף ובהתאם למספר הרכישות המזכות שביצע ובהתאם ליתר הוראות תקנון זה.                                                               
 • 4.3 כל משתתף ימלא טופס הנושא את פרטיו האישיים באתר של הרשת לרבות, שם מלא, גיל, חשבון דוא"ל ואפשרות להצטרף למועדון הלקוחות העתידי של המסעדה והאפשרות לחתום על ההסכמה לקבל חומרים פרסומיים מעת לעת (להלן: "טופס פרטים אישיים") .        
 • 4.4 כל משתתף אשר הוסיף עוקב לדף האינסטגרם של הרשת.                                                                                                       
 • 4.5 מובהר כי משתתף בתקופת ההגרלה, אינו זכאי לזכייה ביותר מפרס אחד, וככל ומשתתף יעלה    בגורל כזוכה יותר מפעם אחת, תבוטל הזכייה כאמור, ותערך הגרלה חוזרת.

5.שיטת ההגרלה

 • 5.1 הרשת תערוך הגרלה אחת עבור כל הפרסים ביום מרוכז אחד.
 • 5.2 נציג מטעם עורך ההגרלה יגריל באופן אקראי מתוך סך כל המשתתפים את השם של הזוכה בפרס.
 • 5.3 לאחר ההגרלה, יפעל עורך ההגרלה לאיתור הזוכה בהתאם לנתונים המצויים בידו בטופס פרטים אישיים, לשם מתן הודעה לזוכה בדבר זכייתו בהגרלה, וכן יפורסם שם הזוכה בהתאם להוראות ההיתר הכללי בעמוד האינטרנט של הרשת או בכל דרך מותרת אחרת.
 • 5.3.לאחר איתור הזוכה תימסר לו הודעה מפורטת בדבר דרך מימוש הזכייה בהתאם לשיקול דעת עורך ההגרלה.    
 • 5.4 בלי לגרוע מהוראות הסעיפים לעיל, יהיה המפקח רשאי להכריע על פי שיקול דעתו הבלעדי בדבר הזכות לפרס, בכל מקרה בו עולה החשד כי נפל פגם וכן מכל סיבה אחרת הקשורה לתרמית או סיבה רלוונטית אחרת, רשאי המפקח לפסול את ההגרלה.

6. המפקח

 • 6.1.המפקח יהיה אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורך ההגרלה לבין זוכה, מועמד לזכייה או טוען לזכייה.                                                                                                                                 
 • 6.2. החלטת המפקח בכל הקשור להגרלה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין, והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.

7. כללי

 • 7.1 בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
 • 7.2 למשתתפים, לרבות לזוכה, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי ההגרלה ו/או לפעולות בהן ינקוט עורך ההגרלה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שייגרמו בגינם.
 • 7.3 עורך ההגרלה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לדחות או להקדים כל תאריך ו/או מועד שנקבעו למשתתף לצורך הוכחת זכותו לפרס ו/או מימוש הפרס ו/או כל מועד אחר העולה בקשר עם זכות המשתתף לפרס כלשהו ולמימושו.
 • 7.4 המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי פוטר את עורך ההגרלה והמפקח מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין למבצע ו/או לפרס ו/או למימושו.
 • 7.5 המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ומתחייב, כי כל תקלה, איחור וכד', שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כוח עליון, לא ייחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
 • 7.6 כל משתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דבר השתתפות וקבלת הפרס וכן דבר זכייתו בהגרלה עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר האינטרנט, על פי כל דין, וכי בהשתתפותו במבצע מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של עורך ההגרלה.
 • 7.7.המבצע כפוף לתקנון, הנמצא לעיון באתר הרשת ובסניפים השונים.

8. הפרסים

 • 8.1  סופ"ש  זוגי באירופה: תקף ליעדים בודפשט, רומא, פראג. לא כולל יולי אוגוסט, חג וערבי חג. לפי בחירת הרשת.
 • 8.2  צימר בארץ ללילה אחד תקף באתרים לפי בחירת הרשת.
 • 8.3. כרטיסייה עבור 3 מגשי מסיבות- לבחירת הרשת.